SSPS Shop | บริการงานพิมพ์ครบวงจร
หาซื้องานพิมพ์ - ขั้นตอนที่ 1 จาก 4

เลือกและกำหนดหมวดหมู่งานพิมพ์

โปรดกรอกข้อมูลสิ่งพิมพ์

โปรดเลือกจำนวนที่ต้องการพิมพ์

เลือกจำนวนที่ต้องการพิมพ์โดยกดที่เครื่องหมายถูก
  เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

  1. การจัดส่งสินค้า

  - กทม. จัดส่ง 1 จุด มีค่าบริการ 400 บาท

  - จังหวัดอื่นๆ หรือจัดส่งมากกว่า 1 จุด จะมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  2. การส่ง Proof จะจัดส่ง Proof เฉพาะรายการสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป (หากรายการสั่งซื้อไม่ถึง 5,000 บาท และลูกค้าต้องการ Proof งานก่อนผลิต จะมีค่าบริการเพิ่ม 800 บาท)

  3. File งานสำหรับสั่งพิมพ์ จะต้องเป็น .PSD (Photoshop) .AI (Illustrator) และ .PDF เท่านั้น

  4. การชำระเงิน ลูกค้าจะต้องชำระเงิน 100% ก่อนเริ่มงาน

  5. ราคาสินค้าจากหน้า Website เป็นราคาสำหรับสั่งพิมพ์หรือผลิตเท่านั้น จะไม่รวมการออกแบบ หรือจัดทำ Artwork

  6. หาก Artwork มีการแก้ไขหรือออกแบบ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม และลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าว 100% ก่อนเริ่มงาน

  โปรดตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อ

  กำหนดหมวดหมู่และราคา

  ข้อมูลสินค้า

  เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

  1. การจัดส่งสินค้า

  - กทม. จัดส่ง 1 จุด มีค่าบริการ 400 บาท

  - จังหวัดอื่นๆ หรือจัดส่งมากกว่า 1 จุด จะมีค่าบริการเพิ่มเติม โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

  2. การส่ง Proof จะจัดส่ง Proof เฉพาะรายการสั่งซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป (หากรายการสั่งซื้อไม่ถึง 5,000 บาท และลูกค้าต้องการ Proof งานก่อนผลิต จะมีค่าบริการเพิ่ม 800 บาท)

  3. File งานสำหรับสั่งพิมพ์ จะต้องเป็น .PSD (Photoshop) .AI (Illustrator) และ .PDF เท่านั้น

  4. การชำระเงิน ลูกค้าจะต้องชำระเงิน 100% ก่อนเริ่มงาน

  5. ราคาสินค้าจากหน้า Website เป็นราคาสำหรับสั่งพิมพ์หรือผลิตเท่านั้น จะไม่รวมการออกแบบ หรือจัดทำ Artwork

  6. หาก Artwork มีการแก้ไขหรือออกแบบ จะมีค่าบริการเพิ่มเติม และลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการดังกล่าว 100% ก่อนเริ่มงาน